Gebruiksvoorwaarden

Australië
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Oostenrijk
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
België
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Canada
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
China
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Tsjechische Republiek
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Finland
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Frankrijk
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Duitsland
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Duitsland Export
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Italië
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Korea
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Nederland
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Polen
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Zwitserland
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Zuid-Afrika
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Spanje
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Verenigd Koningkrijk
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL

Algemene voorwaarden van de website:

  1. Inleiding
  2. Informatie op de website
  3. Handelsmerken
  4. Externe links
  5. Openbare fora en ingediende tekst
  6. Specifiek gebruik
  7. Garantie
  8. Afwijzing van aansprakelijkheid
  9. Gebruik van de website
  10. Algemeen

1. Inleiding

De ‘websitebeheerder’ (of ‘wij’ of ‘ons’ of ‘onze’) levert de informatie op deze website of op de pagina’s van de website (‘website’) aan lezers (‘lezers’) (collectief hieronder aangeduid als ‘u’ of ‘uw’), met inachtneming van de algemene voorwaarden die in deze algemene voorwaarden, het privacybeleid en in andere relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en aankondigingen staan vermeld, die van toepassing kunnen zijn voor een specifiek deel of een specifieke module van deze website.

2. Informatie op de website

Alhoewel alles in het werk is gesteld om de informatie op deze website bij te werken, levert de websitebeheerder, noch enige derde of data- of contentleverancier enige garantie, uitdrukkelijk noch wettelijk geïmpliceerd of beperkt, over de sequentie, nauwkeurigheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de informatie, opinies, aandelenprijsinformatie, onderzoeksinformatie, data en/of content van de website (inclusief maar niet beperkt tot de informatie die geleverd wordt door derden of data- of contentleveranciers) (‘informatie’) en is niet op enige wijze gebonden door de informatie die op de website staat vermeld. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om te allen tijde aspecten of kenmerken van deze website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te verwijderen. De informatie mag niet worden beschouwd als advies en de informatie wordt alleen ter informatie aangeboden en is niet geschikt voor handelsdoeleinden. U en uw onderneming vertrouwen op eigen risico op de informatie die via deze website wordt verstrekt. Als u merkt dat er een fout op de website staat of dat er informatie ontbreekt, verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen.

3. Handelsmerken

De handelsmerken, namen, logo's en dienstmerken (gezamenlijk ‘handelsmerken’) die op deze website worden weergegeven, zijn gedeponeerde en ongedeponeerde handelsmerken van de websitebeheerder. Niets op deze website mag worden beschouwd als de verlening van een licentie of recht op het gebruik van enig handelsmerk, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de websitebeheerder.

4. Externe links

Alle externe links worden alleen voor uw gemak voorzien, maar vallen buiten de controle van de websitebeheerder, die over de inhoud daarvan geen enkele garantie geeft. U gebruikt of vertrouwt op een externe link en de inhoud daarvan op eigen risico. Als u naar een externe link gaat, dient u zich te houden aan de algemene gebruiksvoorwaarden van die externe websites. Er mogen geen snelkoppelingen naar deze website worden aangemaakt voor een website die u bedient of anderszins, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de websitebeheerder. Neem contact met ons op als u een link wilt maken naar deze website of als u een link naar uw website wilt aanvragen.

5. Openbare fora en ingediende teksten

De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor enig materiaal dat door u naar openbare delen van de website wordt verstuurd (inclusief bulletinboards, gehoste pagina’s, chatrooms en andere openbare gebieden van de website). Al het materiaal (zowel ingediend door u als door andere gebruikers) wordt niet onderschreven, herzien of goedgekeurd door de websitebeheerder. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor enig materiaal dat door u ingediend of gepost wordt naar de openbare delen, te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u, als de beheerder bemerkt en naar eigen inzicht bepaalt dat (de kans bestaat dat) u het volgende doet (inclusief, maar niet beperkt tot het volgende):

5.1 andere gebruikers of derden lastert, verbaal misbruikt, pest, stalkt of op andere wijze hun rechten schendt;

5.2 lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig materiaal of gelijkaardige informatie publiceert, post, distribueert of verspreidt;

5.3 bestanden post of uploadt die virussen, corrupte bestanden of andere, gelijkaardige software of programma’s bevatten die de werking van het computersysteem en/of netwerk van de websitebeheerder en/of derden beschadigen;

5.4 copyrights, handelsmerken of andere in het Verenigd Koninkrijk geldende of internationale wetten of intellectuele eigendomsrechten van de websitebeheerder of derden schendt;

5.5 content indient met marketing- of promotiemateriaal dat tot doel heeft om klanten te werven.

6. Specifiek gebruik

U gaat er ook mee akkoord om de website niet te gebruiken om berichten of materialen te versturen of te posten die onwettig, intimideren, lasterlijk, hatelijk, onbetamelijk, bedreigend, schadelijk, grof, obsceen, expliciet seksueel, raciaal kwetsend, heiligschennend, pornografisch zijn of die de geldende wetten schenden en hierbij vrijwaart u de websitebeheerder tegen verliezen, schade of uitgaven van welke aard dan ook voor de websitebeheerder of derden als direct of indirect gevolg van uw gebruik van de website om dergelijke berichten of materialen te versturen of te posten.

7. Garantie

De eigenaar van de website geeft geen beloftes, verklaringen of garanties (uitdrukkelijk of wettelijk geïmpliceerd of beperkt) met betrekking tot de website, de informatie die die op de website staat, de persoonlijke gegevens van u of uw bedrijf of materiaal en informatie die via ons systeem wordt verstuurd.

8. Afwijzing van aansprakelijkheid

De websitebeheerder is niet verantwoordelijk voor en wijst elke aansprakelijkheid af voor enig verlies, aansprakelijkheid, schade (directe, indirecte en gevolgschade), persoonlijk letsel of uitgaven van welke aard dan ook die door u of derden (inclusief uw onderneming) worden geleden als direct of indirect gevolg van, of veroorzaakt door uw toegang en gebruik van de website, enige informatie op de website, uw eigen persoonlijke informatie of informatie van uw onderneming of materiaal en informatie die via ons systeem is verstuurd. In het bijzonder zijn de websitebeheerder noch derden, noch data- of contentproviders op enigerlei wijze aansprakelijk aan u of aan andere personen, ondernemingen, organisaties voor enige verliezen, aansprakelijkheid, schade (zowel directe als gevolgschade), persoonlijk letsel of uitgave van welke aard dan ook als gevolg van vertragingen, onjuistheden, fouten of weglatingen van informatie over aandelenprijzen of de overdracht daarvan, of voor enige actie die is ondernomen door op deze informatie te vertrouwen of die daarop is gebaseerd of als gevolg van de wanprestatie, onderbreking of beëindiging daarvan.

9. Gebruik van de website

De websitebeheerder geeft geen enkele garantie of verklaring dat de informatie op de website geschikt is voor gebruik in enig rechtsgebied (behalve Groot-Brittannië). Door toegang tot de website garandeert en verklaart u aan de websitebeheerder dat u het wettelijke recht hebt om dat te doen en om gebruik te maken van de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld.

10. Algemeen

10.1 Gehele overeenkomst

De algemene voorwaarden van de website zijn de enige overeenkomst tussen u en de websitebeheerder inzake uw gebruik van de website. U noch de websitebeheerder zijn gebonden door een uitdrukkelijke, stilzwijgende of geïmpliceerde verklaring, garantie, belofte e.d. die niet in deze overeenkomst is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, annuleren en vervangen deze algemene voorwaarden alle eerdere toezeggingen, beloftes en verklaringen, zowel schriftelijk als mondeling, tussen u en de websitebeheerder over uw gebruik van de website.

10.2 Wijziging

De websitebeheerder mag de relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen te allen tijde wijzigen. U gaat hierbij akkoord dat tijdens uw bezoek aan de website u zich zult houden aan de huidige versie van de relevante algemene voorwaarden (de ‘huidige versie’) en tenzij anders vermeld in de huidige versies, worden alle eerdere versies vervangen door de huidige versie. U moet er zelf voor zorgen dat telkens wanneer u de website bezoekt, u bekend bent met de huidige versie.

10.3 Conflict

Als er een conflict of tegenstrijdigheid lijkt te zijn tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de andere relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen of kennisgevingen, dan hebben de andere relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen inzake een specifieke sectie of module van de website de overhand voor uw gebruik van die relevante sectie of module van de website.

10.4 Ontheffing

Geen speciale behandeling of tijdsverlenging die u of de websitebeheerder aan de ander kan verstrekken mag worden gezien als een ontheffing van, via niet-ontvankelijkheid of anderszins, een beperking van de bestaande of toekomstige rechten van de rechtsverlener, behalve als of voor zover de verlener een schriftelijk document heeft ondertekend om van dergelijke rechten af te zien of dergelijke rechten te beperken.

10.5 Beëindiging

De websitebeheerder heeft het recht om al zijn rechten en verplichtingen ten aanzien van de relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen of een deel daarvan te beëindigen, toe te kennen of te delegeren.

10.6 Scheidbaarheid

Alle bepalingen van relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen zijn, ongeacht de wijze waarin ze zijn gegroepeerd of grammatisch aan elkaar zijn verbonden, scheidbaar van elkaar. Alle bepalingen van de relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen die in een bepaald rechtsgebied onuitvoerbaar zijn of worden, als gevolg van nietigheid, ongeldigheid, onwettigheid, onrechtmatigheid of om wat voor reden dan ook, worden alleen in dat rechtsgebied en alleen voor zover ze onuitvoerbaar zijn, behandeld als pro non scripto en de resterende bepalingen van alle relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen blijven volledig van kracht.

10.7 Geldende wetgeving

Alle relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen zijn onderhevig aan en worden opgesteld conform de wetgeving van Groot-Brittannië, zonder enige wetsconflicten. U stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van het High Court van Groot-Brittannië ten aanzien van eventuele geschillen inzake de website of de relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen of elke aangelegenheid die daarmee verband houdt.

10.8 Opmerkingen of vragen

Als u vragen, opmerkingen of bezwaren hebt over de website, het privacybeleid of andere relevante algemene voorwaarden, beleidsbepalingen en kennisgevingen of de manier waarop wij met uw persoonlijke informatie omgaan, kunt u contact met ons opnemen.

Laatste nieuws...

CompAir breidt het olievrije assortiment tweetraps-schroefcompressoren uit

Lees meer...

Standaard is verleden tijd - gebouwd voor extreme applicaties

Lees meer...

CompAir lanceert geheel nieuwe gesmeerde schroefcompressoren van 160 tot 250 kW.

Lees meer...


Video thumbnail

Klik om de video te bekijken.

Newsletter signup image